Sme člen­mi Sloven­ského cechu kach­liarov a krbárov. Ideou PECI­wall je našim zákazníkom ponúknuť a poradiť vhod­ný vykurovací sys­tém, či je to kla­sická kachľová pec, šporák ale­bo teplovz­dušný kozub. Trendy v oblasti alter­natívnych zdro­jov smeru­jú k použi­tiu sálavých aku­mu­lačných stavieb. Ide o aku­mu­lačné kachľové a omi­etané pece, ktoré sú riešené ako hypokausty. Každá stav­ba si vyžadu­je indi­viduálne rieše­nie pre urče­nie čo najlepšieho sys­té­mu, pre­to naše služ­by tvo­ria návrh, mon­táž, predaj a poraden­st­vo pre zákazní­ka. Dôleži­tou súčasťou na zači­atku je voľ­ba komí­na zo správnym priemerom a výšk­ou a aký bude komín murovaný ale­bo dvo­jpášťový pre daný vykurovací sys­tém pre­to je dôležité sa na zači­atku hneď o tom poradiť.

Cech_kachliarovSpolupracujeme:

  • J&R INSPIRE – tech­nológie pre kachliarov
  • KOBOK – výrob­ca vložiek
  • KERKOTHERM – výrob­ca kachlíc
  • HEIN – výrob­ca kachlíc
  • JEREMIAS – výrob­ca komínov