AKUMULAČNÉ PECE

akumulacna_pec

Aku­mu­lačné pece sa vyz­naču­jú dlhou aku­mulá­ciou tepla a zdravým tepel­ným sálaním.

Horúce spaliny predá­va­jú tep­lo do ťahového sys­té­mu, kde sa tep­lo aku­mu­lu­je. Po dosi­ah­nutí max­imál­nej aku­mulá­cie tepla je ohnisko i ťahový sys­tém vybu­dovaný z aku­mu­lačnej masy. Naaku­mulo­vané tep­lo sa z aku­mu­lačnej masy pozvoľne uvoľnu­je sálaním do plášťa pece a ďalej do miest­nos­ti až po dobu 12 hodín.