TEPLOVODNÉ KRBY

Teplovod­ný krb má spravid­la vyššiu účin­nosť a má zložite­jšie vybave­nie v podobe bezpečnos­t­ných a reg­u­lačných prvkov a čer­pad­la na zabezpeče­nie kolobe­hu horúcej vody. Je drahší v porov­naní s teplovz­dušným krbom, je možné tiež použiť teplovod­né výmeníky nad krbovou, ale tre­ba rátať s nižšou účin­nosťou a životnosťou.

teplovodny_krbPre­tože horú­ca voda vyrobená v teplovod­nom krbe dosahu­je až 90° C, nemôže byť pri­amo vpúšťaná do sys­té­mu kúre­nia vo vašom dome, či už do radiá­torov ale­bo do podľa­hového kúre­nia; pre­to je potreb­né doda­točné prís­lušen­st­vo v podobe aku­mu­lačnej nádo­by, reg­u­lačných čepadiel, elek­tor­nick­ej reg­ulá­cie, a ďalej bezpečnos­t­né prvky pre prí­pad výpad­ku elek­trick­ej energie (UPS) atď.

Sys­tém vykurova­nia sa navrhu­je nezávis­lo na teplovod­nom krbe (kotol, radiá­to­ry, pod­la­hové kúre­nie, prí­padne solárne sys­témy a pod.).

Alter­natívny zdroj kúre­nia s ohrevom horúcej vody pre TÚV a kúre­nie, opti­málne je kom­bi­no­vať so solárný­mi kolek­tor­mi. Najop­ti­mál­ne­jší spô­sob pri takom­to ohreve vody je ukladanie tepla do teplovod­ného zásob­ní­ka. Tam sa vo vrstvách teplá voda z krbovej vložky ale­bo piecky ukladá (nezne­hod­nocu­je sa pre­mieša­vaním). Okrem toho, že voda z krbu zohre­je TÚV, vyrobí aj tep­lo, ktoré sa použi­je kúre­nie v dome. Kotol totiž priebežne odoberá tep­lo prostred­níctvom vody, ktoré pri­amo použi­je do vykurova­cieho sys­té­mu domu/​bytu ale­bo vodu iba dohre­je na požadovanú teplo­tu. Takým­to spô­sobom ušetríte na kúrení, pričom časť teplel­nej energie sa dostá­va do oko­lia miest­nos­ti aj kla­sick­ou ces­tou – sálaním. Vysoká efek­tívnosť, účin­nosť (až 76 %) a výkon (až 26 kW) teplovod­ného krbu.