TEPLOVZDUŠNÉ KRBY

teplovzusny_krbTeplovz­dušný krb pozostá­va z krbovej vložky, ktorá môže byť oceľová, ale­bo liati­nová. Je obosta­vaná tehla­mi, šamotka­mi, kachľa­mi (keram­ick­ým obkladom). Čas­to použí­vame pri výs­tavbe aj prí­davné mater­iá­ly ako mramor, pieskovec, drevené rím­sy. Všetko záleží od poži­a­daviek, či náročnos­ti samot­ných klien­tov. Pod­stat­ná je kvali­ta krbovej vložky, od nej závisí, koľko tepla krb vypro­duku­je. Pri spaľo­vaní dre­va v krbovej vložke vzniká cirkulá­cia – výme­na vzduchu. Krb zohre­je vzduch pomo­cou krbovej vložky, ktorá sa rozpáli, ten potom prú­di hore ku stropu miest­nos­ti a po ochladení klesá k podlahe.

Jeho výhodou je, že tep­lo sa vytvorí celkom rých­lo, možno ho rozviesť do iných miest­nos­tí aj bez ven­tilá­to­ra, do vzdi­alene­jších miest­nos­tí za pomo­ci krbového ven­tilá­to­ra, je lac­ne­jší a inš­talá­cia je jednoduchšia.