AKUMULAČNÉ KRBY

Akumulačné krby s nasadenou keramickou akumulačnou masou

Horúce spaliny z ohniska prú­dia cez aku­mu­lačnú masu, ktorá je nasadená pri­amo na ohnisku.

Toto rieše­nie je ideálne vtedy, keď je požadovaný vysoký stu­peň účin­nos­ti a rieše­nie sálavej aku­mu­lačnej pece na malej pôdo­rys­nej ploche.

 akumulacny_krb1 akumulacny_krb2

Akumulačné krby s voľne stojacou akumulačnou masou
Horúce spaliny z ohniska sú cie­lene vedené cez kom­pak­t­nú liati­novú kupolu. Tým­to napĺňame opti­málne pred­pok­la­dy, aby mohla byť nahri­a­ta veľká aku­mu­lačná masa (princíp kachľovej pece).
 
Toto rieše­nie je ideálne vtedy, keď má väčšie krbové dielo pôso­biť ako sálavá aku­mu­lačná pec.